Privacybeleid

Privacybeleid

Uw privacy is belangrijk voor ons. Dit is het beleid van Healthy Climate Solutions om uw privacy te respecteren met betrekking tot alle informatie die we over u op onze website verzamelen, https://healthyclimate.nl en andere websites die wij bezitten en bedienen.

1. Informatie die we verzamelen

Loggegevens

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen onze servers automatisch de standaardgegevens van uw webbrowser registreren. Dit kan het internetprotocol-adres (IP-adres) van uw computer, uw browsertype en -versie, de pagina's die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die op elke pagina wordt doorgebracht en andere details bevatten.

Apparaatgegevens

We kunnen ook gegevens verzamelen over het apparaat dat u gebruikt voor toegang tot onze website. Deze gegevens kunnen het apparaattype, het besturingssysteem, unieke apparaat-ID's, apparaatinstellingen en geolocatiegegevens omvatten. Wat we verzamelen, kan afhankelijk zijn van de individuele instellingen van uw apparaat en software. We raden u aan het beleid van uw apparaatfabrikant of softwareleverancier te controleren om te achterhalen welke informatie zij ons ter beschikking stellen.

Persoonlijke gegevens

We kunnen u om persoonlijke informatie vragen, zoals uw:

 • E-mail
 • Homepage / postadres
 • Werkadres
 • Betalingsinformatie

2. Juridische basis voor verwerking

We verwerken uw persoonlijke gegevens op rechtmatige, eerlijke en transparante wijze. We verzamelen en verwerken alleen informatie over u waar we juridische basis voor hebben.

Deze rechtsgrondslagen zijn afhankelijk van de services die u gebruikt en de manier waarop u ze gebruikt. Dit houdt in dat we uw gegevens alleen verzamelen en gebruiken wanneer:

 • het noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij u een partij bent of om stappen te ondernemen op uw verzoek voordat u een dergelijk contract afsluit (bijvoorbeeld wanneer wij een service verlenen die u bij ons aanvraagt);
 • het voldoet aan een legitiem belang (wat niet wordt ondermijnd door uw belangen inzake gegevensbescherming), zoals voor onderzoek en ontwikkeling, om onze diensten te promoten en te promoten, en om onze wettelijke rechten en belangen te beschermen;
 • u ons toestemming geeft om dit voor een specifiek doel te doen (u kunt bijvoorbeeld toestemming geven om u onze nieuwsbrief toe te sturen); of
 • we uw gegevens moeten verwerken om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Als u instemt met ons gebruik van informatie over u voor een specifiek doel, heeft u het recht om op elk moment van gedachten te veranderen (maar dit heeft geen invloed op enige verwerking die al heeft plaatsgevonden).

We bewaren persoonlijke gegevens niet langer dan nodig is. Hoewel we deze informatie bewaren, zullen we deze beschermen met commercieel aanvaardbare middelen om verlies en diefstal te voorkomen, evenals ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, kopiëren, gebruik of wijziging. Dat gezegd hebbende, adviseren wij dat geen enkele methode van elektronische verzending of opslag 100% veilig is en geen absolute gegevensbeveiliging kan garanderen. Indien nodig kunnen we uw persoonlijke gegevens bewaren voor onze naleving van een wettelijke verplichting of om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen.

3. Verzameling en gebruik van informatie

We kunnen informatie verzamelen, bewaren, gebruiken en vrijgeven voor de volgende doeleinden en persoonlijke informatie zal niet verder worden verwerkt op een manier die onverenigbaar is met deze doeleinden:

 • om u in staat te stellen uw ervaring op onze website aan te passen of te personaliseren;
 • om u toegang te verlenen tot onze website, bijbehorende applicaties en bijbehorende social media-platforms en deze te gebruiken;
 • om contact met u op te nemen en met u te communiceren; en
 • voor interne administratie en administratieve doeleinden.

4. Openbaarmaking van persoonlijke informatie aan derden

We kunnen persoonlijke gegevens vrijgeven aan:

 • externe dienstverleners om hen in staat te stellen hun diensten te verlenen, inclusief (zonder beperking) IT-dienstverleners, gegevensopslag, hosting- en serverproviders, advertentienetwerken, analyses, foutloggers, incassobureaus, onderhoud of problemen het oplossen van providers, marketing- of reclameproviders, professionele adviseurs en beheerders van betalingssystemen; en
 • derde partijen om gegevens te verzamelen en te verwerken.

5. Internationale overdracht van persoonlijke gegevens

De persoonlijke informatie die we verzamelen, wordt opgeslagen en verwerkt in Nederland, of waar wij of onze partners, gelieerde bedrijven en externe leveranciers faciliteiten onderhouden. Door ons uw persoonlijke gegevens te verstrekken, stemt u in met de openbaarmaking aan deze buitenlandse derden.

We zullen ervoor zorgen dat elke overdracht van persoonlijke informatie uit landen in de Europese Economische Ruimte (EER) naar landen buiten de EER zal worden beschermd door passende waarborgen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd, of door de gebruik van bindende bedrijfsregels of andere wettelijk geaccepteerde middelen.

Wanneer we persoonlijke informatie van een niet-EER-land naar een ander land overdragen, erkent u dat derden in andere rechtsgebieden mogelijk niet onderworpen zijn aan vergelijkbare wetten inzake gegevensbescherming als die in ons rechtsgebied. Er zijn risico's als een dergelijke derde zich bezighoudt met een handeling of praktijk die in strijd zou zijn met de wetgeving inzake gegevensprivacy in ons rechtsgebied en dit zou kunnen betekenen dat u geen verhaal kunt halen op grond van de privacywetten van ons rechtsgebied.

6. Uw rechten en controle over uw persoonlijke gegevens

Keuze en toestemming: door ons persoonlijke informatie te verstrekken, stemt u ermee in dat wij uw persoonlijke gegevens verzamelen, bewaren, gebruiken en bekendmaken in overeenstemming met dit privacybeleid. Als u jonger bent dan 16 jaar, dient u te hebben en te waarborgen voor zover de wet ons toestaat dat u toestemming van uw ouder of wettelijk voogd hebt om de website te openen en te gebruiken en zij (uw ouders of voogd) hebben ingestemd met u verstrekt ons uw persoonlijke informatie. U hoeft ons geen persoonlijke informatie te verstrekken, maar als u dit niet doet, kan dit uw gebruik van deze website of de producten en / of diensten die daarop of daarop worden aangeboden beïnvloeden.

Informatie van derden: als we persoonlijke informatie over u ontvangen van een derde partij, zullen we deze beschermen zoals uiteengezet in dit privacybeleid. Als u een derde partij bent die persoonlijke informatie over iemand anders verstrekt, verklaart u en garandeert u dat u de toestemming van die persoon hebt om de persoonlijke informatie aan ons te verstrekken.

Beperken: u kunt ervoor kiezen om de verzameling of het gebruik van uw persoonlijke gegevens te beperken. Als u eerder hebt afgesproken dat wij uw persoonlijke gegevens gebruiken voor directmarketingdoeleinden, kunt u op elk moment van gedachten veranderen door contact met ons op te nemen via de onderstaande gegevens. Als u ons vraagt om de manier waarop we uw persoonlijke gegevens verwerken te beperken of te beperken, laten we u weten hoe de beperking uw gebruik van onze website of producten en services beïnvloedt.

Toegang en gegevensoverdracht: u kunt details opvragen over de persoonlijke gegevens die we over u bewaren. U kunt een kopie aanvragen van de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren. Waar mogelijk zullen we deze informatie in CSV-formaat of een ander gemakkelijk leesbaar machineformaat verstrekken. U kunt op elk moment verzoeken dat we de persoonlijke informatie die we over u hebben, wissen. U kunt ook vragen dat we deze persoonlijke informatie overdragen aan een andere derde partij.

Correctie: als u van mening bent dat de informatie die wij over u bijhouden onjuist, verouderd, onvolledig, irrelevant of misleidend is, neemt u contact met ons op via de onderstaande gegevens. We zullen redelijke stappen ondernemen om de gevonden informatie te corrigeren als onjuist, onvolledig, misleidend of verouderd.

Kennisgeving van datalekken: we zullen de toepasselijke wetgeving naleven met betrekking tot een datalek.

Klachten: als u van mening bent dat we een relevante wet op gegevensbescherming hebben overtreden en een klacht willen indienen, neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens en geef ons alle details over de vermeende schending. We zullen uw klacht snel onderzoeken en u schriftelijk antwoorden, waarin de resultaten van ons onderzoek worden uiteengezet en de stappen worden beschreven die we zullen nemen om uw klacht te behandelen. U hebt ook het recht contact op te nemen met een regelgevingsinstantie of gegevensbeschermingsautoriteit met betrekking tot uw klacht.

Abonnement opzeggen: om u uit te schrijven voor onze e-maildatabase of voor opt-out van communicatie (inclusief marketingcommunicatie), neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens of meld u af met de opt-outfaciliteiten in de communicatie.

7. Cookies

We gebruiken 'cookies' om informatie over u en uw activiteit op onze site te verzamelen. Een cookie is een klein stukje gegevens dat onze website opslaat op uw computer en bezoekt elke keer dat u het bezoekt, zodat we kunnen begrijpen hoe u onze site gebruikt. Dit helpt ons om u content te bieden op basis van door u opgegeven voorkeuren. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie.

8. Bedrijfsoverdracht

Als wij of onze activa worden verworven, of in het onwaarschijnlijke geval dat we failliet gaan, zouden we gegevens over de overgedragen activa toevoegen aan alle partijen die ons verkrijgen. U erkent dat dergelijke overdrachten kunnen voorkomen en dat alle partijen die ons verkrijgen, mogelijk uw persoonlijke gegevens blijven gebruiken in overeenstemming met dit beleid.

9. Beperkingen van ons beleid

Onze website kan linken naar externe sites die niet door ons worden beheerd. Houd er rekening mee dat we geen controle hebben over de inhoud en het beleid van die sites en we kunnen geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor hun respectieve privacypraktijken.

10. Wijzigingen in dit beleid

Naar ons goeddunken kunnen we ons privacybeleid wijzigen om de huidige acceptabele praktijken te weerspiegelen. We zullen redelijke stappen ondernemen om gebruikers via onze website op de hoogte te stellen van wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van deze site na eventuele wijzigingen in dit beleid zal worden beschouwd als acceptatie van onze praktijken rond privacy en persoonlijke informatie.

Als we dit privacybeleid aanzienlijk wijzigen, bijvoorbeeld door een wettelijke basis te wijzigen waarop we uw persoonlijke gegevens verwerken, zullen we u vragen opnieuw akkoord te gaan met het gewijzigde privacybeleid.

Healthy Climate Solutions gegevenscontroller:
Pim van Gennip
pim@healthyclimate.nl

Dit beleid is van kracht sinds 1 maart 2019.