Verkoopvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN HEALTHY CLIMATE SOLUTIONS

ARTIKEL 1. DEFINITIES

1.1.  In deze algemene voorwaarden (hierna te noemen: de “Voorwaarden”) wordt met HCS bedoeld: Healthy Climate Solutions, handelsnaam van Iconize BV, gevestigd te Driebergen.
1.2.  In deze Voorwaarden betekent Levering: een levering van Apparatuur en/of Onderdelen.
1.3.  In deze Voorwaarden betekent Eindgebruiker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie de Wederpartij een Overeenkomst heeft gesloten ten aanzien van de huur of verkoop van de Apparatuur.
1.4.  In deze Voorwaarden betekent Apparatuur bijvoorbeeld een Healthy Climate Monitor (HCM). De HCM is bedoeld voor monitoring van gedrag en klimaat in stallen.
1.5.  In deze Voorwaarden betekent Handleiding: de door HCS gegeven aanwijzingen en richtlijnen en alle daarmee verband houdende wijzigingen (waaronder begrepen, zonder daartoe beperkt te zijn, de Installatie handleiding) met betrekking tot het gebruik, de service en het onderhoud van de Apparatuur.
1.6.  In deze Voorwaarden betekent Wederpartij: een partij die apparatuur of onderdelen hiervan huurt of koopt van HCS.
1.7.  In deze Voorwaarden betekent Onderdelen: alle onderdelen en componenten die voor de Apparatuur worden vervaardigd of verstrekt of die in de Apparatuur worden verwerkt, inclusief alle onderdelen en componenten die worden gebruikt voor de vervanging van gebrekkige Onderdelen en/of service aan de Apparatuur.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1.  Deze Voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een integraal onderdeel van alle offertes en overeenkomsten van HCS.
2.2.  De toepasselijkheid van eventueel door de Wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

ARTIKEL 3. AANBIEDINGEN, AANVAARDING EN OVEREENKOMST

3.1.  Alle Aanbiedingen van HCS om een overeenkomst aan te gaan zijn herroepbaar, ook indien een periode voor aanvaarding wordt vermeld.
3.2.  Alle door de Wederpartij aanvaarde Aanbiedingen kunnen door HCS tot 5 dagen na de datum van aanvaarding door de Wederpartij worden herroepen door HCS.
3.3.  HCS is slechts gebonden aan de opdracht van de Wederpartij nadat HCS de aanvaarding van de opdracht schriftelijk heeft bevestigd.
3.4.  Wijzigingen in Aanbiedingen of Overeenkomsten worden pas van kracht nadat deze schriftelijk door HCS zijn aanvaard.
3.5.  De inhoud van reclamemedia is niet bindend voor HCS.

ARTIKEL 4. PRIJZEN

4.1.  Tenzij anders vermeld zijn alle prijzen in euro, exclusief btw en overige wettelijke heffingen.
4.2.  De afgesproken prijzen zijn gebaseerd op de kosten van materialen, salarissen, heffingen/tarieven en valutakoersen die van toepassing zijn ten tijde van de Aanbieding en op basis van de meest recente versie van de Incoterms.
4.3.  Ingeval een of meer van de kostprijsfactoren stijgen na bevestiging van de Opdracht, is HCS gerechtigd om de afgesproken koopprijs dienovereenkomstig te verhogen.

ARTIKEL 5. LEVERING EN LEVERINGSTERMIJN

5.1.  Levering vindt plaats CIP volgens de meest recente versie van de Incoterms op de in de Opdracht vermelde locatie, tenzij anders vermeld in de Opdracht.
5.2.  De in de Opdracht vermelde leverdatum geldt bij benadering en mag door de Wederpartij nooit worden beschouwd als een fatale termijn, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.
5.3.  Tenzij nakoming van de Overeenkomst zonder twijfel definitief onmogelijk is geworden, kan de Overeenkomst niet door de Wederpartij worden ontbonden vanwege een overschrijding van de leverdatum, tenzij HCS eveneens de Overeenkomst niet nakomt of de Overeenkomst niet volledig nakomt binnen een redelijke aan HCS gegeven termijn na de afgesproken leverdatum. In dat geval is ontbinding slechts toegestaan voor zover van de Wederpartij niet redelijkerwijs kan worden verlangd dat deze de overeenkomst gestand doet.
5.4.  HCS is gerechtigd om deelleveringen te doen en om deelleveringen afzonderlijk te factureren. Deelleveringen vormen geen “onvolledige Levering” als bedoeld in artikel 9.1.
5.5.  Ingeval de Wederpartij bij koop van Apparatuur de Levering niet aanvaardt op de afgesproken leverdatum, dan wordt de Apparatuur en/of worden de Onderdelen opgeslagen voor rekening en risico van de Wederpartij en is HCS na een periode van vier weken na de afgesproken leverdatum gerechtigd om de Apparatuur en/of Onderdelen (onderhands) te verkopen. De gederfde opbrengst, indien van toepassing, en alle door HCS in verband hiermee gemaakte kosten zijn voor rekening van de Wederpartij, onverminderd de overige rechten van HCS.

ARTIKEL 6. LICENTIES EN REGELGEVING

6.1.  De Wederpartij is verantwoordelijk voor en draagt het risico van de verkrijging van eventueel benodigde documenten, vergunningen en licenties die nodig zijn in verband met de Levering, de installatie of het gebruik van de te leveren Apparatuur en/of Onderdelen.
6.2   Indien de Wederpartij niet de Eindgebruiker is, draagt de Wederpartij verantwoordelijkheid voor afspraken over data en foto’s die door de Apparatuur verzameld worden bij de Eindgebruiker. Bijvoorbeeld het gebruik van data en foto’s ten behoeve van diagnose, analyse, advisering, publicatie. De afspraken dienen altijd conform de wet Algemene Verordening Persoonsgegevens te zijn.
6.3  Levering vindt plaats in overeenstemming met de afgesproken specificaties. De Wederpartij is verantwoordelijk voor en draagt de kosten van eventuele aanpassingen van de geleverde Apparatuur en/of Onderdelen die vereist zijn op grond van lokale vereisten of regelgeving.

ARTIKEL 7. EIGENDOMSVOORBEHOUD

7.1.  Alle te leveren Apparatuur en/of Onderdelen blijft/blijven eigendom van HCS totdat HCS de volledige betaling voor de Apparatuur en/of Onderdelen heeft ontvangen.
7.2.  Ingeval de Wederpartij haar verplichtingen op grond van het bepaalde in dit artikel niet nakomt, is HCS te allen tijde gerechtigd om geleverde Apparatuur en/of Onderdelen terug te (laten) halen van de Wederpartij of van de partij die de Apparatuur en/of Onderdelen voor de Wederpartij onder zich houdt. De Wederpartij is verplicht om HCS volledige medewerking te verlenen bij het terughalen.
7.3.  De Wederpartij mag de in deze Voorwaarden bedoelde Apparatuur en/of Onderdelen gebruiken, verwerken of verkopen in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van de Wederpartij; de Apparatuur en/of Onderdelen mag/mogen echter niet worden verpand of als zekerheid worden verstrekt voor een schuld aan een derde.
7.4  Alle data en foto’s die door de Apparatuur verzameld worden zijn eigendom van de Eindgebruiker. De data en foto’s worden opgeslagen en bewaard door HCS zolang er voldaan wordt aan de betalingsvoorwaarden door de Wederpartij.

ARTIKEL 8. CONTROLEPLICHT

8.1.  Bezwaren vanwege een onvolledige Levering en andere zichtbare gebreken dienen onmiddellijk na Levering, en uiterlijk 5 werkdagen na de leverdatum, schriftelijk aan HCS te worden gemeld. Verborgen gebreken dienen bij vaststelling daarvan uiterlijk tien werkdagen na vaststelling schriftelijk aan HCS te worden gemeld.
8.2.  Aanvaarding van de Levering kan niet door de Wederpartij worden geweigerd vanwege kleine gebreken.
8.3.  Claims vanwege gebreken in de Levering die niet zijn gemeld in overeenstemming met dit artikel 9 worden uitgesloten van schadevergoeding in overeenstemming met deze Voorwaarden.
8.4.  De Wederpartij heeft een inspanningsverplichting voor controle van de Levering.
8.5.  Na een melding aan HCS over een onvolledige Levering of andere zichtbare gebreken in overeenstemming met artikel 9.1 zal HCS zo snel mogelijk passende maatregelen nemen.

ARTIKEL 9. GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

9.1.  De Apparatuur zal op het moment van levering vrij zijn van defecten aan het materiaal of afwerking en zal substantieel overeenkomen met HCS’ van toepassing zijnde specificaties voor dergelijke Apparatuur zoals die schriftelijk overeengekomen zijn door HCS met de Wederpartij.
De garantieperiode voor de behuizing is 24 maanden.
De sensoren en camera’s worden volgens de afspraken in het onderhoudscontract vervangen.
De Garantieperiode op een Onderdeel dat geleverd is ter vervanging van defect Onderdeel zal nooit langer zijn dan de originele Garantieperiode van het defecte Onderdeel.
HCS garandeert dat de Apparatuur en/of Onderdelen voldoen aan de relevante Europese wet- en regelgeving omtrent veiligheid.
9.2.  Indien de Apparatuur en/of Onderdelen niet in materieel opzicht voldoet/voldoen aan de in artikel 9.1 vastgelegde garanties (“Wezenlijk Gebrek”), dan zal HCS’ enige verplichting en het enige recht van de Wederpartij beperkt zijn tot, ter keuze van HCS, ofwel vervanging of reparatie van het defecte of non-conforme Apparaat of Onderdeel, of een passende creditering van de huur-/koopprijs van het betreffende Apparaat of Onderdeel. HCS zal een redelijke termijn hebben om te vervangen, repareren of crediteren. Het non-conforme of defecte Apparaat of Onderdeel wordt eigendom van HCS zodra het vervangen is of de relevante creditering heeft plaatsgevonden.
9.3.  Een aanspraak ingevolge artikel 9.2 is ontvankelijk en wordt in behandeling genomen indien de Wederpartij zich houdt aan de in dit artikel 9 vermelde voorwaarden, alsmede de volgende voorwaarden:

 • uitsluitend Wezenlijke Gebreken die redelijkerwijs niet ontdekt hadden kunnen worden tijdens de controle als bedoeld in artikel 9.1 en die binnen de Garantieperiode worden ontdekt en binnen 10 werkdagen na ontdekking ervan schriftelijk aan HCS worden gemeld, kunnen onder de garantie worden ingediend;
 • het Wezenlijke Gebrek is aantoonbaar te wijten aan HCS vanwege een niet-nakoming van laatstgenoemde;
 • HCS krijgt voldoende tijd en gelegenheid om alle testen, reparaties en vervangingen uit te voeren die door HCS noodzakelijk worden geacht om het Wezenlijke Gebrek te herstellen;
 • de Wederpartij biedt HCS ongehinderde toegang tot de Apparatuur en/of Onderdelen die het Wezenlijke Gebrek veroorzaken.

9.4.  De Wederpartij zal op aanwijzing en ter beoordeling van HCS het Onderdeel dat het Wezenlijke Gebrek veroorzaakt aan HCS retourneren; alle transportkosten, zowel naar als van de oorspronkelijke bestemming, zijn voor rekening van HCS. Een Onderdeel dat aldus aan HCS wordt geretourneerd, wordt het eigendom van HCS.

9.5.  Het totaalbedrag van aanspraken onder de garantie dat door HCS wordt vergoed zal niet meer bedragen dan de koopprijs van de Apparatuur.
9.6.  Een Wezenlijk Gebrek vormt geen grond voor ontbinding van de desbetreffende Overeenkomst tot levering van Apparatuur en/of Onderdelen, tenzij het een Wezenlijk Gebrek betreft dat HCS niet op een aanvaardbare manier kan herstellen na herhaalde pogingen daartoe.
9.7.  De volgende items en/of kosten die voortvloeien uit de hierna vermelde verrichtingen worden niet vergoed onder de garantievoorwaarden van dit artikel 10:

 • Onderdelen die door HCS worden aangeduid als slijtageonderdelen of verbruiksartikelen;
 • Onderdelen met een netto verkoopprijs van HCS van minder dan 10 euro per unit;
 • verlies of schade als gevolg van gebruik van de Apparatuur dat niet in overeenstemming is met de specificaties die in de Handleiding staan vermeld;
 • een ingreep door technici die geen gekwalificeerde servicetechnici van HCS of door HCS voor bepaalde taken bevoegde technici zijn;
 • verlies of schade als gevolg van het niet uitvoeren van preventieve onderhoudswerkzaamheden in overeenstemming met de Handleiding;
 • incidenten zoals bevriezing, ijsvorming, brand, overstroming, onder water staan of een andere vorm van overtollig water en onweer;
 • een gebrek aan of storing van het elektrische systeem of de aarding;
 • het gebruik van chloorhoudende chemicaliën en/of chemicaliën die niet in overeenstemming zijn met de relevante chemische specificaties en die gebruikt worden voor spoelen, zuiveren of wassen en die schade kunnen veroorzaken aan de Apparatuur en/of Onderdelen;
 • het gebruik van perslucht die niet in overeenstemming is met de door HCS vastgestelde kwaliteitsnormen; en
 • hacking, virussen, etc.

9.8.  HCS is niet aansprakelijk voor gevolgen die ontstaan als de Apparatuur op een andere manier wordt gebruikt dan bedoeld.
9.9   HCS is niet aansprakelijk voor gevolgen van hoe de Wederpartij omgaat met door de Apparatuur verzonden foto’s en data. Alle data en foto’s die door de Apparatuur verzameld worden zijn eigendom van de Eindgebruiker. Indien laatstgenoemde een andere gebruiker is dan de Wederpartij, dan dient de Wederpartij hiertoe afspraken te maken met de Eindgebruiker.
9.10   HCS is niet aansprakelijk voor gevolgen met betrekking tot het gebruik van onderdelen die niet door HCS zijn geleverd indien de originele Onderdelen zijn vereist om de functionaliteit van de Apparatuur te garanderen. Hetzelfde geldt voor aanpassingen aan de Apparatuur door of namens de Wederpartij die zonder de voorafgaande toestemming van HCS zijn gedaan.
9.11. De Wederpartij stelt HCS onmiddellijk op de hoogte indien de Wederpartij een derde moet inschakelen om een Wezenlijk Gebrek te herstellen bij een noodgeval vanwege i) dreigend gevaar voor de operationele veiligheid op de locatie van de Eindgebruiker of ii) de mogelijkheid dat zich buitengewoon grote schade voordoet. Redelijke en noodzakelijke onkosten die worden gemaakt om een Wezenlijk Gebrek in de bovengenoemde omstandigheden te herstellen worden door HCS vergoed, en de Wederpartij behoudt zich het recht voor om aanspraak te maken op de garantie ingevolge deze Voorwaarden ingeval de Apparatuur die of het Onderdeel dat het Wezenlijke Gebrek veroorzaakt op onjuiste wijze door een dergelijke derde wordt gerepareerd, altijd met dien verstande dat de Wederpartij redelijk en zorgvuldig heeft gehandeld bij de aanwijzing van een derde. Onverminderd het hiervoor bepaalde is HCS niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste reparaties.
9.12.  De Wederpartij draagt alle kosten ten aanzien van een onrechtmatige aanspraak op de garantie ingevolge dit artikel 10 (bijv. indien het product niet gebrekkig was).
9.13.  De garantie bepalingen in deze Voorwaarden zijn uitsluitend inroepbaar door de Wederpartij en niet door klanten van de Wederpartij of andere derden.
9.14.  Aanspraken vanwege verlies of schade worden afgehandeld in overeenstemming met artikel 14.

ARTIKEL 10. OVERMACHT

10.1. Een volledige of gedeeltelijke niet-nakoming geldt niet als een aan HCS toerekenbare tekortkoming indien de niet-nakoming het gevolg is van een omstandigheid buiten de macht van HCS, ongeacht of deze te voorzien was, waaronder begrepen, zonder daartoe beperkt te zijn: ziekte van het personeel van HCS, niet-nakoming door leveranciers en/of vervoerders, overheidsmaatregelen (waaronder begrepen de maatregelen van buitenlandse overheden) zoals een verbod op vervoer, import, export of productie, een natuurramp, nadelige weersomstandigheden, blikseminslagen, brand, ontploffing en/of het vrijkomen van gevaarlijke stoffen en gassen, oorlog of soortgelijke situaties, oproer, sabotage, boycotten, stakingen, bezetting, blokkades, een tekort aan grondstoffen, schade aan machines.

ARTIKEL 11. BETALING AAN HCS

11.1.  Alle betalingen dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum zonder enige korting, vermindering of verrekening, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort door eventuele claims.
11.2.  In geval van late betaling is de Wederpartij aansprakelijk, zonder dat hiervoor een aanmaning of ingebrekestelling is vereist, voor betaling in overeenstemming met artikel 6:119 BW van rente over de hoofdsom of over het niet-betaalde deel van de hoofdsom, berekend vanaf de uiterste betaaldatum tot aan de dag van algehele voldoening.
11.3.  Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, die worden gemaakt voor de inning van het door de Wederpartij verschuldigde bedrag dat niet tijdig is betaald, zijn voor rekening van de Wederpartij; deze kosten worden vastgesteld op een minimumbedrag van 300 euro.
11.4.  Bij liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Wederpartij worden de verplichtingen van laatstgenoemde onmiddellijk opeisbaar.
11.5.  HCS kan aanvullende zekerheid vereisen voor de voldoening van de betalingsverplichtingen van de Wederpartij indien de kredietwaardigheid van de Wederpartij hiertoe aanleiding geeft, bij gebreke waarvan HCS gerechtigd is om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.

ARTIKEL 12. INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN

12.1. Alle intellectuele-eigendomsrechten en/of andere rechten, al dan niet geregistreerd, die rusten op de geleverde Apparatuur en/of Onderdelen of op tekeningen, berekeningen, ontwerpen, etc. in de breedste zin des woords, waaronder tevens begrepen aan de Wederpartij beschikbaar gestelde software, zijn eigendom van en blijven uitdrukkelijk berusten bij HCS.

ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE

13.1.  Geen der partijen zal aansprakelijk zijn voor enige indirecte-, incidentele-, punitieve-, speciale of gevolgschade (inclusief maar niet beperkt tot gederfde winst, gederfde inkomsten en gederfde besparingen), ongeacht of deze schadevergoedingen worden gevorderd op grond van onrechtmatige daad, garantie, contract of enige andere juridische grondslag – zelfs als de relevante partij is geadviseerd over of op de hoogte is van de mogelijkheid van dergelijke schadevergoedingen. HCS zal in geen geval aansprakelijk zijn voor additionele en/of niet marktconforme herstel-, vervangings- en reparatiekosten.
13.2.  HCS‘ totale aansprakelijkheid jegens de Wederpartij onder enige Overeenkomst zal nooit meer zijn dan (1) het mindere van (a) het bedrag dat daadwerkelijk door HCS is ontvangen in de 12 maanden direct voorafgaand aan de gebeurtenis die de aansprakelijkheid voor de Apparatuur of Onderdelen heeft veroorzaakt en (b) EUR 10.000 (tienduizend euro), maar (2) in geval van aansprakelijkheid voor vertraging of niet levering van Onderdelen of Apparatuur, de koopprijs voor de vertraagd of niet geleverde Onderdelen en Apparatuur zoals opgenomen in de Overeenkomst.
13.3.  De beperkingen van aansprakelijkheid in dit artikel 13 zullen alleen van toepassing zijn voor zover dwingend recht zich hiertegen niet verzet en zullen niet van toepassing zijn ingeval van opzet of grove nalatigheid van HCS.
13.4.  Alle schade anders dan bedoeld in artikel 13.3 wordt vergoed tot een maximum van het bedrag waarop aanspraak kan worden gemaakt ingevolge de aansprakelijkheidsverzekering die HCS heeft afgesloten, waaronder begrepen het eigen risico van HCS in verband met deze verzekering.
13.5.  De in artikel 13.4 bedoelde schadevergoeding is van toepassing op alle schadegevallen die gezamenlijk voortvloeien uit een Levering waarmee de schade verband houdt.
13.6.  Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden komt alleen de schade die binnen 12 maanden na de Leverdatum is geleden en die voorts tijdens die periode binnen 14 dagen na ontdekking daarvan schriftelijk aan HCS wordt gemeld in aanmerking voor schadevergoeding. Als materiële voorwaarde voor het recht op schadevergoeding wordt aan HCS alle noodzakelijke hulp verleend bij het onderzoeken van de oorzaak, aard en omvang van de schade waarvoor aanspraak op een schadevergoeding wordt gemaakt.
13.7.  De verrekening van niet door HCS erkende of niet onherroepelijk wettelijk vastgestelde aanspraken op schadevergoeding met door de Wederpartij te betalen bedragen is niet toegestaan.
13.8.  De Wederpartij vrijwaart HCS tegen alle aanspraken van derden die om welke reden dan ook stellen dat zij schade hebben geleden door de Apparatuur en/of Onderdelen die door HCS zijn geleverd aan of namens de Wederpartij, behalve voor zover de Wederpartij aantoont dat HCS, uit hoofde van de Overeenkomst en deze Voorwaarden, voor deze schade aansprakelijk kan worden gehouden in de verhouding tot de Wederpartij en laatstgenoemde voor deze schade dient te compenseren.
13.9.  (Rechts)personen die deel uitmaken van HCS, die in dienst zijn van HCS of door HCS worden ingeschakeld bij de uitvoering van de Overeenkomst en die door de Wederpartij worden aangesproken tot betaling van schadevergoeding kunnen eveneens een beroep doen op deze bepalingen. De schadevergoeding die van deze (rechts)personen en HCS tezamen kan worden gevorderd, kan nooit meer bedragen dan de schadevergoeding die HCS alleen zou moeten betalen.

ARTIKEL 14. NALEVING WETGEVING

14.1.  Elke partij garandeert jegens de andere partij dat hij volledig bevoegd is om de Overeenkomst aan te gaan en garandeert tevens dat hij bij de uitvoering van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst de van toepassing zijnde wet- en regelgeving steeds volledig na zal leven, inclusief maar niet beperkt tot de wet-en regelgeving met betrekking tot relevante im- en export controles en beperkingen in enige relevante jurisdictie.
14.2.  Als voor de levering van een Onderdeel of Apparaat of diensten onder de Overeenkomst een import of export vergunning afgegeven moet worden door enige bevoegde autoriteit en/of overheidsinstantie, of de levering op enige andere wijze is beperkt of verboden op grond de van toepassing zijn de im- en export wet- en regelgeving, dan mag HCS haar verplichtingen en de rechten van de Wederpartij in het kader van de levering uitstellen tot het moment dat de vergunning is verleend en/of voor de duur van het verbod en/of de beperking, en HCS is in een dergelijk geval tevens gerechtigd om de Overeenkomst te beëindigen, zonder aansprakelijk te zijn jegens de Wederpartij voor de beëindiging van de Overeenkomst. Indien een importvergunning vereist is, zal de Wederpartij HCS daarvan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen, en de Wederpartij zal HCS alsdan de benodigde documentatie verstrekken zodra deze beschikbaar is. Door acceptatie van HCS’ Aanbieding, het aangaan van de Overeenkomst en/of het aannemen van Apparatuur of Onderdelen erkent en accepteert de Wederpartij dat het de Onderdelen of Apparatuur en de daarbij behorende documentatie niet zal gebruiken in strijd met enige van toepassing zijnde wet- en regelgeving op het gebied van im- en export.

ARTIKEL 15. VERTROUWELIJKHEID

15.1.  De Wederpartij erkent dat alle technische, commerciële, juridische, fiscale en financiële gegevens die worden verstrekt aan de Wederpartij door HCS vertrouwelijke informatie is van HCS. De Wederpartij zal geen vertrouwelijke informatie van HCS openbaar maken aan enige derde en zal geen vertrouwelijke informatie van HCS gebruiken voor enig ander doel dan zoals overeengekomen tussen partijen en zal de vertrouwelijke informatie van HCS uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de tussen partijen daarover gemaakte afspraken in het licht van de koop die door de Overeenkomst wordt beschreven.

ARTIKEL 16. TOEPASSELIJK RECHT

16.1.  De toepassing van het Weens Koopverdrag (CISG) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
16.2.  Elke Overeenkomst en/of rechtsverhouding tussen HCS en de Wederpartij wordt uitsluitend beheerst door en uitgelegd naar Nederlands recht.

ARTIKEL 17. ONTBINDING

17.1.  Ingeval de Wederpartij een uit de Overeenkomst met HCS voortvloeiende verplichting niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt of ingeval de Wederpartij failliet wordt verklaard, faillissement aanvraagt of surseance van betaling wordt verleend, of haar activiteiten worden gestaakt of opgeheven, of ingeval de Wederpartij overlijdt of onder bewind of onder curatele wordt gesteld, of indien haar goederen (gedeeltelijk) in beslag worden genomen, is HCS gerechtigd om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist en zonder dat zij aansprakelijk voor schadevergoeding is, onverminderd de eventuele overige rechten van HCS.

ARTIKEL 18. GESCHILLEN

18.1.  Alle geschillen – voor zover deze niet minnelijk kunnen worden opgelost – worden voorgelegd aan de bevoegde civiele rechter.
18.2.  Indien een van de huidige bepalingen strijdig is met plaatselijke dwingendrechtelijke bepalingen, dan zal uitsluitend die specifieke bepaling worden aangepast aan de plaatselijke wetgeving. Alle overige bepalingen in deze Voorwaarden blijven volledig van kracht.